آثار باستانی کوه خواجه (کوه رستم): تفاوت میان نسخه‌ها