تفاوت میان نسخه‌های «برنامه‌های توسعه ایران»

جز (ربات: تصحیح جایگذاری کاما، شمارگان هزارگان)
=== برنامهٔ پنج‌سالهٔ اول ===
هدفهای کلان این برنامه به شرح زیر تعیین شده است:
# بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی و تأمین نیازهای ضروری آن بر مبنای اهداف دفاعی تعیین شده.
# بازسازی و نوسازی ظرفیتهای تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت دیده در طول جنگ تحمیلی در چهارچوب اولویتهای برنامه.
# گسترش کمّی و ارتقاء کیفی فرهنگ عمومی تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان.
کاربر ناشناس