باز کردن منو اصلی

تغییرات

روسای دانشکده از بدو تاسیس تا کنون عبارتند از:
 
* آقای دکتر کوروش شهریار
* دکتر سیروس شفیقی، ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵
* دکتر فیروز علی نیا، ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۰
کاربر گمنام