تفاوت میان نسخه‌های «کارگر یقه‌سفید»

بدون خلاصه ویرایش
'''کارمند یقه سفید''' اصطلاحی است که به کارکنان حقوق بگیری که کارهای حرفه‌ای یا نیمه حرفه‌ای دفتری مانند مدیریت، فروش و ... را انجام می‌دهند، گفته می‌شود. این اصطلاح درترجمهٔ مقابلمستقیم اصطلاح کارکنانانگلیسی یقهWhite-collar آبی استworker که بهدر کارگرانیاوایل کهسدهٔ کارهایبیستم یدیدر انجامآمریکا می‌دهند،رایج گفته می‌شودشد. اصطلاح کارکنان یقه سفید در واقع برای نشان دادن تفاوت این افراد با کارکنان یقه آبی (Blue-collar worker) به وجود آمده استکه به کارکنانی که کارهای یدی را انجام می‌دهند، گفته می‌شود. در زبان فارسی معمولاً واژهٔ کارمند در اشاره به کارکنان یقه سفید و کارگر در اشاره به کارکنان یقه آبی استفاده می‌شود.