تفاوت میان نسخه‌های «تابع توزیع تجمعی»

بدون خلاصه ویرایش
{{refimprove|date=March 2010}}
[[File:Normal Distribution CDF.svg|thumb|300px|تابع توزیع تجمعی برای توزیع نرمال .]]
 
<ref> http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cumulative_distribution_function&oldid=437556047 </ref>
[[File:Normal Distribution PDF.svg|thumb|300px|تابع چگالی احتمال برای چند توزیع نرمال،نمودار قرمز رنگ مربوط به توزیع نرمال استاندارد است ..]]
<ref> http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cumulative_distribution_function&oldid=437556047 </ref>
<math>F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)\,dt.</math>
<ref> Introduction to Probability
Models, Sheldon M. Ross, Tenth Edition
</ref>
 
در مورد متغیر های تصادفی با مقادیر گسسته این تعریف به صورت زیر است :
 
۴۸

ویرایش