تفاوت میان نسخه‌های «تابع توزیع تجمعی»

بدون خلاصه ویرایش
[[File:Normal Distribution CDF.svg|thumb|300px|تابع توزیع تجمعی برای توزیع نرمال .]]
 
<ref> http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cumulative_distribution_function&oldid=437556047 </ref>
[[File:Normal Distribution PDF.svg|thumb|300px|تابع چگالی احتمال برای چند توزیع نرمال،نمودار قرمز رنگ مربوط به توزیع نرمال استاندارد است ..]]
<ref> http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cumulative_distribution_function&oldid=437556047 </ref>
 
<math>x \to F_X(x) = \operatorname{P}(X\leq x)</math>
<ref> Probability and Statistics in Engineering And Management Science, William W. Hines, Douglas C. Montgomery, Third Edition, John Wiley and Sons, 1990, ISBN 0-471-60090-3. </ref>
 
از این تعریف میتوان نتیجه گرفت که
که در اینجا <math> F(x_0-) </math> به معنی حد چپ تابع <math> F_X(x) </math> است وقتی که <math> x </math> به <math> x_0 </math> میل میکند
<ref> http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cumulative_distribution_function&oldid=437556047 </ref>
==خواص تابع توزیع تجمعی ==
تمام توابع توزیع تجمعی صعودی و نه لزوما صعودی اکید و از راست پیوسته هستند
<math>\lim_{x\to -\infty}F(x)=0, \quad \lim_{x\to +\infty}F(x)=1.</math>
== مراجع ==
{{پانویس}}
۴۸

ویرایش