باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{منبع}}
{{تمیزکاری}}
 
'''ایزوتوپ پایدار''' (stable isotope) [[ایزوتوپ]]های شیمیایی غیر رادیواکتیو هستند. با این تعریف ۲۵۶ ایزوتایپ شناخته شده از ۸۰ عنصر که یک یا چند هسته پایدار دارند وجود دارد.از این ۸۰ ۸۰ عنصر ۲۶ تای ان‌ها فقط یک ایزوتایپ پایدار دارند که به ان‌ها مونوایزوتایپ می گویند و بقیه بیش از یک ایزوتایپ دارند.قلع ۱۰ ایزوتلیپ دارد.
''''''خصوصیات ایزوتایپ‌های پایدار'''
 
 
{{شیمی-خرد}}
 
[[رده:شیمی نظری]]
[[en:Stable isotope]]