تفاوت میان نسخه‌های «منوچهر صدوقی سها»

بدون خلاصه ویرایش
* تفاسیر عقلیه لفلاسفه الهیین، منوچهر صدوقی سها، تهران: حکمت ، ۱۳۸۹
* «مقدمه قیصری بر فصوص الحکم»، [[محی‌الدین عربی]]، منوچهر صدوقی سها (مترجم)
* [[مال الهندماللهند]]، [[ابوریحان بیرونی]]، منوچهر صدوقی سها (مترجم)
* «سلسله المختارات من نصوص التفسير المستنبط»