تفاوت میان نسخه‌های «منوچهر صدوقی سها»

بدون خلاصه ویرایش
* [[ماللهند]]، [[ابوریحان بیرونی]]، منوچهر صدوقی سها (مترجم)
* دو رساله در تاریخ تصوف جدید ایران: تاریخ انشعابات متاخره (سلسله نعمت اللهیه) و ترجمه حال کیوان قزوینی، تهران: پاژنگ، ۱۳۷۰
* پاتانجلی، ریخته خامه ابوریحان بیرونی، بر پایه طبع هلموت ریتر، تهران: [[پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی]]، ۱۳۷۹
* «سلسله المختارات من نصوص التفسیر المستنبط»