باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{منبع}}
{{تمیزکاری}}
'''ایزوتوپ پایدار''' (stable isotope) [[ایزوتوپ]]های شیمیایی غیر رادیواکتیو هستند. با این تعریف ۲۵۶ ایزوتایپایزوتوپ شناخته شده از ۸۰ عنصر که یک یا چند هسته پایدار دارند وجود دارد.از این ۸۰ ۸۰ عنصر ۲۶ تای ان‌ها فقط یک ایزوتایپ پایدار دارند که به ان‌ها مونوایزوتایپمونوایزوتوپ می گویند و بقیه بیش از یک ایزوتایپایزوتوپ دارند.قلع ۱۰ ایزوتلیپایزوتوپ دارد.
''''''خصوصیات ایزوتایپ‌هایایزوتوپ‌های پایدار'''
ایزوتایپ‌های مختلف از یک عنصر یکسان خصوصیات شیمیایی تقزیبا یکسانی دارند.بنابراین رفتارهای زیستی یکسانی خواهند داشت.
 
کاربر گمنام