تفاوت میان نسخه‌های «خواهرخواندگی (شهرها)»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
'''خواهرخواندگی''' قراردادی است بین سران مملکتی یا سران دو [[شهر]] که برای ایجاد همبستگی و اتحاد بیشتر انسانی و فرهنگی بسته می‌شود.
 
خواهرخواندگيخواهرخواندگی اصطلاحياصطلاحی است که از ادبياتادبیات اروپا وارد ديگردیگر کشورها شده و برايبرای نخستيننخستین بار در سال 1920۱۹۲۰ بعد از [[جنگ جهانيجهانی اول]] ايناین قرارداد بينبین يکیک شهر [[انگليسانگلیس]] و يکیک شهر در [[فرانسه]] منعقد شد و تا سال 1986۱۹۸۶ ادامه داشت هدف از ايناین قرارداد پيوندپیوند و اتحاد بينبین شهروندان دو شهريشهری است که دارايدارای منافع مشترک هستند. مفاد ايناین قراردادها موضوعات فرهنگيفرهنگی اقتصادياقتصادی و بازرگانيبازرگانی و اخيرااخیرا ورزشيورزشی را شامل مي شودمی‌شود در ادبياتادبیات اروپايياروپایی خواهرخواندگيخواهرخواندگی به شهرهايشهرهای دوقلو يایا همسان هم گفته مي شوند،می‌شوند، اما در کشورهايکشورهای آسياييآسیایی و امريکاييامریکایی اصطلاح خواهر خواندگيخواندگی رواج بيشتربیشتر دارد. علت بکارگيريبکارگیری واژه خواهرخواندگيخواهرخواندگی به ايناین اعتبار است که در بيشتربیشتر زبانهايزبانهای دنيادنیا واژه شهر مونث است معمولا دو شهر برايبرای خواهر خواندگيخواندگی بايدباید دارايدارای تشابهاتيتشابهاتی باشند مثلا دو شهر تاريخي،تاریخی، ‌دودو شهر علميعلمی يایا دانشگاهيدانشگاهی و يایا دو بندر و يایا حتيحتی دو سمبل مشترک باشند که ايناین انگيزهانگیزه را ايجادایجاد کند. رونق و رواج گردشگريگردشگری بينبین دو شهر خواهرخوانده و نامگذارينامگذاری متقابل نام خيابانهاييخیابانهایی به نام شهر خواهر خوانده از جمله نتايجنتایج اعلام خواهرخواندگيخواهرخواندگی شهرها است. بعداز انقلاب در سال 1373۱۳۷۳ برايبرای نخستيننخستین بار تهران با [[بیشکک]] پايتختپایتخت [[قرقيزستانقرقیزستان]] خواهر خوانده اعلام شد.[http://oldpub.tehran.ir/Default.aspx?tabid=14651&language=fa-IR]
 
== کاربرد اصطلاح در کشورهای مختلف ==
* در [[آمریکای شمالی]] و [[استرالیا]] از همین اصطلاح (شهر خواهر) استفاده می‌شود.
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[فهرست شهرهای دارای خواهرخوانده در ایران]]
==جستارهای وابسته==
*[[فهرست شهرهای دارای خواهرخوانده در ایران]]
 
 
۲٬۳۰۹

ویرایش