سرخرگ بازویی‌سری: تفاوت میان نسخه‌ها

منبع برای داخل متن
(منبع برای داخل متن)
'''سرخرگ بازویی-سری''' یا '''شریان براکیوسفالیک''' {{به انگلیسی| Brachiocephalic artery}} که تنه بازویی-سری یا سرخرگ بی نام <ref>Innominate artery </ref> نیز نامیده می‌شود، قطورترین شاخه [[قوس آئورت]] <ref>Aorta arch</ref> بوده که طولش چهار الی پنج سانتیمتر است. در پشت [[مفصل جناغی-ترقوه‌ای]] <ref>Sternoclavicular joint </ref> (استرنوکلاویکولار) راست، سرخرگ‌های سبات مشترک راست و زیرترقوه‌ای راست از سرخرگ بازویی-سری جدا می‌گردند. سرخرگ‌های سبات مشترک چپ و زیرترقوه‌ای چپ به طور مستقیم از قوس آئورت منشعب می‌شوند.
 
تنه براکیوسفالیک فاقد هرگونه شاخه‌ای است، ولی گاهی (در ده درصد افراد) شاخه‌ای کوچک به نام [[سرخرگ تیروئیدی ایما]] <ref>Arteria thyroidea ima</ref> از آن جدا می‌گردد <ref>جامعی، سید بهنام الدین، نوری، فرید و همکاران</ref> که به ایسموس [[غده تیروئید]] می‌رود. سرخرگ تیروئیدی ایما ممکن است از آئورت، سرخرگ‌های سبات مشترک راست، زیرترقوه‌ای یا سینه‌ای داخلی منشعب گردد <ref>Williams & Warwick. Gray's Anatomy</ref> .
==جستارهای وابسته==
*[[سرخرگ سبات مشترک]]