باز کردن منو اصلی

تغییرات

# [[آکروپولیس]]
# [[کوه آثوس]]
# سایت باستان شناسی [[المپیا]]
# .
# [[دلوس]]
# .
# سایت باستان شناسی [[موکنای]]
# .
# .
# .