باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
(از: آر، مخفف آره، حفره ٔ [[دندان]] + واره، جای ) هر یک از دو قطعه استخوان که دندانهای فوقانی و تحتانی بر آن جای دارد.
 
{{کالبد انسان}}
== منابع ==
* لغتنامه دهخدا. تهران