تفاوت میان نسخه‌های «فهرست میراث جهانی یونسکو در اروپا»