باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
[[it:Aisha Gheddafi]]
[[no:Ayesha al-Gaddafi]]
[[ro:Aisha Gaddafi]]
[[zh:艾莎·格達費]]
کاربر گمنام