تفاوت میان نسخه‌های «توابع معکوس مثلثاتی»

بدون خلاصه ویرایش
 
تابع‌های اصلی در جدول زیر آورده شده‌اند:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
!نام
!نماد ریاضی
!تعریف
!بازه ی ''x'' برای خروجی های حقیقی
!برد تابع<br /> ([[رادیان]])
!برد تابع<br /> ([[درجه]])
|-
| '''آرک سینوس''' || ''y'' = arcsin&nbsp;''x'' || ''x'' = [[سینوس (ریاضیات)|sin]]&nbsp;''y'' || ١ ≥ ''x'' ≥ ١− || −π/۲ ≤ ''y'' ≤ π/۲ || −۹۰° ≤ ''y'' ≤ ۹۰°
|-
| '''آرک کسینوس''' || ''y'' = arccos&nbsp;''x'' || ''x'' = [[کسینوس|cos]]&nbsp;''y'' || ١ ≥ ''x'' ≥ ١− || ۰ ≤ ''y'' ≤ π || ۰° ≤ ''y'' ≤ ۱۸۰°
|-
| '''آرک تانژانت''' || ''y'' = arctan&nbsp;''x'' || ''x'' = [[تانژانت|tan]]&nbsp;''y'' || تمامی اعداد حقیقی || −π/۲ < ''y'' < π/۲ || −۹۰° < ''y'' < ۹۰°
|-
| '''آرک کتانژانت''' || ''y'' = arccot&nbsp;''x'' ||''x'' = [[کتانژانت|cot]]&nbsp;''y'' || تمامی اعداد حقیقی
| ۰ < ''y'' < π || ۰° < ''y'' < ۱۸۰°
|-
| '''آرک سکانت''' || ''y'' = arcsec&nbsp;''x'' || ''x'' = [[سکانت|sec]]&nbsp;''y'' || ''x'' ≤ −۱ or ۱ ≤ ''x'' || ۰ ≤ ''y'' < π/۲ یا π/۲ < ''y'' ≤ π || ۰° ≤ ''y'' < ۹۰° یا ۹۰° < ''y'' ≤ ۱۸۰°
|-
| '''آرک کسکانت''' || ''y'' = arccsc&nbsp;''x'' || ''x'' = [[کسکانت|csc]]&nbsp;''y'' || ''x'' ≤ −۱ or ۱ ≤ ''x'' || −π/۲ ≤ ''y'' < ۰ یا ۰ < ''y'' ≤ π/۲ || -۹۰° ≤ ''y'' < ۰° یا ۰° < ''y'' ≤ ۹۰°
|-
|}
==رابطهٔ میان تابع‌های وارون مثلثاتی==
[[Image:Arcsine Arccosine.svg|168px|thumb|نمودار تابع های<math>\operatorname{arcsin}(x)</math> (قرمز) و <math>\operatorname{arccos}(x)</math> (آبی) در صفحهٔ مختصات دکارتی.]]