باز کردن منو اصلی

تغییرات

# [[دلوس]] '''(ف)'''.
# [[نیایشگاه دلفی]]، صومعه [[هوسیوس لوکاس]] و [[نئا مونی]] '''(ف)'''.
# [[پیتاگوریون]] و [[هرایون]] '''(ف)'''.
# سایت باستان شناسی [[ورجینا]] '''(ف)'''.
# سایت باستان شناسی [[موکنای]] '''(ف)'''.
# مرکز تاریخی، [[صومعه یوحنای قدیس]] و [[غار مکاشفه]] '''(ف)'''.
# [[شهر کورفو|شهر قدیمی کورفو]] '''(ف)'''.