تفاوت میان نسخه‌های «مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۱۹۶۹»

فارسی سازی ارقام
(فارسی سازی ارقام)
{| {{RankedMedalTable}}
|-
| 1۱ ||align=right| {{URS}} ||10۱۰ || 2۲ || 6۶ ||18۱۸
|-
| 2۲ ||align=right| {{flag|Iran|1964}} || 3۳ || 3۳ || 2۲ || 8۸
|-
| 3۳ ||align=right| {{USA}} || 2۲ || 3۳ || 2۲ || 7۷
|-
| 4۴ ||align=right| {{flag|Romania|1965}} || 2۲ || 1۱ || 1۱ || 4۴
|-
| 5۵ ||align=right| {{JPN}} || 2۲ || 0۰ || 2۲ || 4۴
|-
| 6۶ ||align=right| {{flag|Bulgaria|1967}} || 1۱ || 5۵ || 2۲ || 8۸
|-
| 7۷ ||align=right| {{SWE}} || 0۰ || 1۱ || 2۲ || 3۳
|-
| 8۸ ||align=right| {{FIN}} || 0۰ || 1۱ || 1۱ || 2۲
|-
| ۹ ||align=right| {{YUG}} || 0۰ || 1۱ || 1۱ || 2۲
|-
|10۱۰ ||align=right| {{GDR}} || 0۰ || 1۱ || 0۰ || 1۱
|-
| ۱۱ ||align=right| {{KOR}} || 0۰ || 1۱ || 0۰ || 1۱
|}