تفاوت میان نسخه‌های «یوسف و زلیخا»

بدون خلاصه ویرایش
جز
[[مثنوی]] '''یوسف و زلیخا''' یک منظومه شعری است که پس از مرگ [[فردوسی]] و در حدود ۴۷۷ ق سروده شده و بعدها گروهی سرایش آن را به فردوسی منتسب کردند.<ref>رياحي،ریاحی، محمدامينمحمدامین: «فردوسيفردوسی»، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۵ </ref> بر طبق دانشنامه [[بریتانیکا]] زمان سرایش این منظومه دستکمدست‌کم یکصد سال پس از مرگ فردوسی است.<ref>
Ferdowsī. (۲۰۱۱2011). In Encyclopædia Britannica. Retrieved from http://www.britannica.com/EBchecked/topic/204578/Ferdowsi ''this assumption was based upon his presumed authorship of Yūsof o-Zalīkhā, an epic poem on the subject of Joseph and Potiphar’s wife, which, it later became known, was composed more than 100 years after Ferdowsī’s death.''</ref> نخستيننخستین منابعيمنابعی كهکه مثنويمثنوی يوسفیوسف و زليخازلیخا را فردوسيفردوسی نسبت داده‌اند؛ يعنيیعنی [[ظفرنامه‌يظفرنامه شرف‌الدينشرف‌الدین يزديیزدی]] (۸۲۸ ق) و سپس مقدمه‌يمقدمهٔ [[شاهنامه‌يشاهنامهٔ بايسنغريبایسنغری]] (۸۲۹ ق)، بيشبیش از «چهار صد» سال پس از فردوسيفردوسی تأليفتألیف شده‌اند و تا پيشپیش از آن تاريخ،تاریخ، هيچهیچ مرجع و منبعيمنبعی (مانند چهارمقاله‌يچهارمقالهٔ [[نظامينظامی عروضيعروضی]] و [[تذكرةتذکرة الشعرايالشعرای دولتشاه سمرقنديسمرقندی]] كهکه به تفصيلتفصیل از فردوسيفردوسی سخن رانده‌اند) به چنينچنین داستانيداستانی اشاره نكرده استنکرده‌است. آشكارآشکار است كهکه ايناین افسانه تا پيشپیش از سده‌يسدهٔ نهم هجريهجری وجود خارجيخارجی نداشته و برايبرای نخستين‌بارنخستین‌بار به [[دست شرف‌الدينشرف‌الدین يزديیزدی]] ساخته و پرداخته شده استشده‌است.<ref>رياحي،ریاحی، محمدامينمحمدامین: «فردوسيفردوسی»، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۵ </ref><ref>شيراني،شیرانی، حافظ محمود: «در شناخت فردوسيفردوسی»، ترجمه‌يترجمهٔ شاهد چوهدري،چوهدری، انتشارات علميعلمی و فرهنگي،فرهنگی، ۱۳۶۹</ref><ref> مينوي،مینوی، مجتبا: «فردوسيفردوسی و شعر او»، انتشارات كتاب‌خانه‌يکتاب‌خانهٔ دهخدا، ۱۳۵۷</ref>
 
در مثنوی یوسف و زلیخا سراینده از قول فردوسی اعمال وی را در سيسی سال نظم شاهنامه پوچ و بي اهميتبی‌اهمیت قلمداد می کندمی‌کند.
 
==چند نمونه از ابیات==
{{شعر}}
{{ب|که يکیک نیمهنیمهٔ عمر خود کم کنم|جهانيجهانی پر از نام رستم کنم؟}}
{{ب|دلم گشت سيرسیر و گرفتم ملال|هم از گيوگیو و طوس و هم از پورزالپور زال}}
{{ب|کنون گر مرا روز چنديچندی بقاست|دگر نسپرم جز همه راه راست}}
{{ب|نگويمنگویم سخنهايسخن‌های بيهودهبیهوده هيچهیچ|نگيرمنگیرم به بيهودهبیهوده گفتن بسيجبسیج}}
{{ب|نگويمنگویم دگر داستان ملوک|دلم سيرسیر شد ز استانآستان ملوک}}
{{ب|دوصدزاندوصد نيرزدزان نیرزد به يکیک مشت خاک|که آن داستانهاداستان‌ها دروغ است پاک}}
{{پایان شعر}}
 
[http://azargoshnasp.net/jostejoogar.htm?cx=011900018453805995542%3Aaaar4gbp73i&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=%26%231740%3B%26%231608%3B%26%231587%3B%26%231601%3B+%26%231608%3B+%26%231586%3B%26%231604%3B%26%231740%3B%26%231582%3B%26%231575%3B&sa=search#735 یوسف و زلیخا]
 
[http://azargoshnasp.net/Pasokhbehanirani/main.htm پاسخ به دروغهایدروغ‌های دشمنان ایران در رابطه با فردوسی بزرگ]
[[رده:اساطیر]]
[[رده:داستان‌های ایرانی]]
۱۴۹٬۷۸۵

ویرایش