تفاوت میان نسخه‌های «سیکلواکسیژناز»

جز (ربات:فاصلهٔ مجازی، "ك" و "ي"، غلط املایی)
== کارکرد آنزیم ==
آنزیم سیکلواکسیژناز از مهمترین آنزیمهای دخیل در فرایندهای التهابی بدن است.[[آنزیم فسفولیپاز]] فسفولیپیدهای غشای سلول (استریفیه) را به [[اسید آراشیدونیک]] (غیراستریفیه) تبدیل می کند. سپس [[آنزیم سیکلواکسیژناز]] باعث تبدیل اسید آراشیدونیک به [[پروستاگلاندین]] H2 می‌شود که پیشساز سایر پروستاگلاندینها است . [[آنزیم لیپواکسیژناز]] موجب تبدیل آرشیدونیک اسید به [[لکوترین]]ها می شود. پروستاگلاندین‌ها یکی از مهمترین واسطه‌های شیمیایی در داخل بدن هستند که با تاثیر بر روی گیرنده‌های مختلف سلولی تاثیرات متنوع زیادی در بدن دارند.
 
== انواع آنزیم و مهارکننده‌های سیکلواکسیژناز ==
آنزیم سیکلواکسیژناز در بسیاری از سلولهای بدن مانند گلبولهای سفید و سیستم ایمنی، سلولهای معده، کلیه ومغز یافت میشود. حداقل دو [[ایزوفرم]] سیکلواکسیژناز وجود دارد: Cox-۱ و Cox-۲و شاید COX-3