احمد نخشبی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
حذف فاصله مجازی اضافی
جز (ربات: جراحی پلاستیک)
جز (حذف فاصله مجازی اضافی)
'''احمد نخشبی''' رهبری نهضت [[اسماعیلیان]] را در [[فرارود]] در دست داشت.او در کوششهای خود برای گسترش اندیشهء اسماعیلی کامیابیهای بسیاری به دست آورد چنانکه بسیاری از بزرگان سامانی بدو پیوستند،در این میان می‌‌توانمی‌توان از کسانی چون ''«حاجب کل»'' یا همان منشی ویِژهء امیر و همچنین از رئیس دیوان گنجوری(خزانه) نام برد.کار بدانجا کشید که [[امیر نصر سامانی]] نیز به مکتب ایشان پیوست.
گرایش امیر نصر به اسماعیله واکنش غلامان ترک متعصب -که گارد نگهبانان امیر را در بر می‌‌گرفتندمی‌گرفتند-و روحانیان سنی را برانگیخت تا به اندیشهء براندازی وی بیافتند.گرچه توطئهء براندازی آشکار و رهبر ترکان دسیسه پرداز سرش را بر باد داد،ولی امیر نصر به ناچار کناره گیری کرد و فرزندش نوح را به جای خویش بر تخت نشاند.نوح نخشبی را به مناظره با فقیهان اسلامی گمارد که در این مناظره نخشبی شکست خورد.سرانجام او را گرفتند و در میدان شهر [[بخارا]] به دار آویختند.یارانش تن بیجان او را از دار ربودند .از این پس سرکوبی ایشان در سنجش با گذشته بیش گرفت،پیروان این گروه همه جا زیر شکنجه و آزار و مرگ گذارده شدند و این آغاز پنهانی شدن روند پویه‌های اسماعیلیه بود.
 
== منبع ==
۱۷۶٬۴۸۳

ویرایش