تفاوت میان نسخه‌های «اکسپکتورانت»

 
== مکانیسم اثر ==
'''اکسپکتورانت''' حاویدارای سه ترکیب دارویی مختلفگوناگون است که برآیند اثر این سه ترکیب، موجبمایه رقیق شدن [[خلط]] و خروجبیرون آمدن آن از [[ریهشش]] و راههایراه‌های هوایی می‌گردد.
 
از این سه ترکیب [[گایافنزین]] باعثمایه کاهش چسبندگی خلط وتسهیلو آسان شدن خروج آن می‌شود، [[کلرفنیرآمین]] موجود دراین فرآورده بااثراتبااثرهای [[آنتی هیستامین]]ی خود تاثیر می‌بخشد و [[پزودوافدرین]] بعنوان یک داروی آدرنرژیک و با اثرات [[مقلدسمپاتیک]] خود، به صورت ترکیب [[ضداحتقان]] عمل می‌کند و بدین ترتیب '''اکسپکتورانت'''درنهایت موجبمایه تسکین [[سرفه]]‌های خشک و نرم شدن مخاط [[ریه]]شش وتخلیه [[خلط]] می‌گردد.
'''اکسپکتورانت''' حاوی سه ترکیب دارویی مختلف است که برآیند اثر این سه ترکیب، موجب رقیق شدن [[خلط]] و خروج آن از [[ریه]] و راههای هوایی می‌گردد.
 
از این سه ترکیب [[گایافنزین]] باعث کاهش چسبندگی خلط وتسهیل خروج آن می‌شود، [[کلرفنیرآمین]] موجود دراین فرآورده بااثرات [[آنتی هیستامین]]ی خود تاثیر می‌بخشد و [[پزودوافدرین]] بعنوان یک داروی آدرنرژیک و با اثرات [[مقلدسمپاتیک]] خود، به صورت ترکیب [[ضداحتقان]] عمل می‌کند و بدین ترتیب '''اکسپکتورانت'''درنهایت موجب تسکین [[سرفه]]‌های خشک و نرم شدن مخاط [[ریه]] وتخلیه [[خلط]] می‌گردد.
 
* برای اطلاع بیشتر به مکانیزم اثر هر یک از این داروها نیز رجوع فرمائید.
== موارد مصرف ==