تفاوت میان نسخه‌های «محمدحسن شریعت سنگلجی»

بدون خلاصه ویرایش
[[پرونده:sangalaji.jpg|thumb|150px|left ]]
محمد حسن شریعت سنگلجی (۱۲۷۱-۱۳۲۲ ش) از روحانیانی است که طرفدارانش اووی را اصلاحاصلاحگر گرو ونواندیشنواندیش دینی مینامند و او را با [[لوتر]] و [[کالون]] مقایسه مکنند،میکنند؛<ref>ijtihadat.com</ref> ومخالفانشو اورااز طرفی مخالفانش او را بدعت گزارگذار وکجو اندیش،کج اندیش میخوانند. از روحانیان شیعه بوده که شاید بیشترین مقالات ونقدو نقد ها در مورد نظریات وی نوشته شده است. (در بعضی از منابع غربی به جای نام ویوی، رابه بااشتباه، نام جدشجدّش رضاقلی اشتباهرا ذکر کرده اند).<ref>دانشنامه جهان اسلام ومسلمین [http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip043/2003009964.html فهرست کتابخانه کنگره آمریکا]</ref>
 
وی تحصیلات خود را ابتدا نزد پدرش شیخ حسن شروع نمود وسپس به مدرسه میرزا زکی وارد شد،شد. سپسآنگاه دوره های تکمیلی را نزد علمائیعلمایی همچون شیخ عبدالنبی نوری، میرزا حسن کرمانشاهی، میرزاهاشم اشکوری و [[شیخ فضل‌الله نوری]] ادامه داد،داد. سپس همراه برادرش عازم نجف شد ومدتو مدت چهار سال نزد آیت الهالله [[سید ابوالحسن اصفهانی]] وضیاءو ضیاء الدین عراقی به تحصیل علم پرداخت. پس از بازگشت از نجف تحت تاًثیرتأثیر درسهای اسد الهالله خرقانی عقایدبه [[اصلاح گری دینی]]، وبازگشتبازگشت به قرآن وبهو به گفته خودخود، به مبارزه با خرافات و بدعت های دینی پرداخت.<ref>جعفریان، رسول. ''جریان ها وسازمان های مذهبی-سیاسی ایران''، تهران:خانه کتاب۱۳۸۷</ref>
==موافقان ومخالفان==
بواسطهاو به واسطه عقاید خاصخاصی وی،که داشت، مورد حمله روحانیان رسمی در [[حوزه]] قرارگرفتهقرار وحجمگرفت عظیمی ازو مقالات ونقدو هاانتقادات درموردزیادی در خصوص کتاب هایها و نظریات وی منتشر گردید.<ref>چهاردهی نورالدین، وهابیت و ریشه های آن تهران، فتحی، ۱۳۶۳</ref>
==عقاید==
عقاید وی ازمیان نوشته هایش قابل درک است. در مقدمه کتاب کلید فهم قرآن مینویسد: « مطالعه قرآن مرا متنبه وآکاهوآگاه نمود که باید در کتاب خدا ودستورو دستور آسمانی تدبر کرد زیرا که فهم دین وعملو عمل به شریعت سید المرسلینسیدالمرسلین، موکول است بر تدبر در آیات قرآنی، وقرآنو قرآن، کتابی است فلسفی و اجتمائیاجتماعی و اخلاقی وحقوقیو حقوقی و ونبایدنباید به صرف خواندن ظاهر آن قناعت کرد. پس از تدبر در قرآنقرآن، بحولبه حول وقوه الهی زنجیر تقالید را پاره کردهکرده، پرده تعصبات و موهومات را دریدم و بار گران خرافات را از دوش بر انداختمبرانداختم».<ref>شریعت سنگلجی، محمد حسن. ''کلید فهم قرآن''انتشارات دانش چاپ پنجم </ref>
==آثار==
*توحید عبادت