جمهوری شوروی سوسیالیستی قزاقستان: تفاوت میان نسخه‌ها