تفاوت میان نسخه‌های «کلیسای جامع اشپیر»

برچسب
(برچسب)
{{بدون منبع}}
{{تمیزکاری}}
{{نویسه غیراستاندارد}}
کلیسای شاهنشاهی در متن اصلی آن به این معنی کلیسای جامع مربوط به امپراتوران آلمان است.