تفاوت میان نسخه‌های «درگاه:جغرافیا»

بدون خلاصه ویرایش
{{/box-footer|}}
 
{{/box-header| آن‌چه می‌توانید انجام دهید|Portalدرگاه:Geographyجغرافی/Thingsآن‌چه youمی‌توانید canانجام doدهید|}}
{{/box-header|همکاری|Portal:Geography/Collaboration of the week|}}
{{درگاه:جغرافی/آن‌چه می‌توانید انجام دهید}}
{{Portal:Geography/Collaboration of the week}}
{{/box-footer|}}
 
{{/box-header| ویکی‌پروژه‌ها|Portalدرگاه:Geographyجغرافی/Wikiprojectsویکی‌پروژه‌ها|}}
{{/box-header| آن‌چه می‌توانید انجام دهید|Portal:Geography/Things you can do|}}
{{درگاه:جغرافی/ویکی‌پروژه‌ها}}
{{Portal:Geography/Things you can do}}
{{/box-footer|}}
 
{{/box-header| ویکی‌پروژه‌ها|Portal:Geography/Wikiprojects|}}
{{Portal:Geography/Wikiprojects}}
{{/box-footer|}}
 
۵۱٬۹۸۲

ویرایش