باد (یکا): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
==منبع==
{{Reflist}}
==لینک های بیرونی External links==
-در مبدأهای مخابرات سریال و بصورت رمزی در آوردن داده ها .
http://www.compkarori.com/dbase/bu07sh.htm.Retrieved January 4,2007.
۱۱

ویرایش