تفاوت میان نسخه‌های «قانون آووگادرو»

بدون خلاصه ویرایش
(صفحه‌ای جدید حاوی ''''قانون آووگادرو''' (گاهی با نام '''فرض آووگادرو''' یا '''اصل آووگادرو''') یک [[قانون ...' ایجاد کرد)
 
'''قانون آووگادرو''' (گاهی با نام '''فرض آووگادرو''' یا '''اصل آووگادرو''') یک [[قانون گاز|قانون میان گازها]] است که برای بزرگداشت [[آمدئو آواگادروو]] به نام او نام گذاری شده است.,<ref>{{cite journal | first = Amadeo | last = Avogadro | authorlink = Amadeo Avogadro | title = Essai d'une maniere de determiner les masses relatives des molecules elementaires des corps, et les proportions selon lesquelles elles entrent dans ces combinaisons | journal = Journal de Physique | year = 1810 | volume = 73 | pages = 58–7658–7۶}} [http://web.lemoyne.edu/~giunta/avogadro.html English translation].</ref> در سال 1811،۱81۱، این دانشمند فرض کرد که دو نمونه از [[گاز ایدآل|گاز کامل]] که دارای [[فشار]]، [[دما]] و [[حجم]] یکسان اند، تعداد [[مولکول|مولکول های]] یکسان نیز دارند. از این قانون می توان نتیجه گرفت که تعداد مولکول ها یا اتم ها در یک نمونه از گاز کامل به [[جرم مولی]] آن گاز وابسته نیست.
 
برای روشن تر شدن مطلب: دو نمونه که یکی دارای گاز [[نیتروژن]] است و دیگری هیدروژن،[[هیدروژن]]، به شرطی که دما و فشار برابر داشته باشند، تعداد مولکول برابر نیز دارند البته گاز باید رفتار گاز کامل را داشته باشد. گازهایی که در دسترس اند هیچ یک کامل نیستند برای همین در این قانون کمی تقریب وجود دارد با این حال همچنان مفید است و اعتبار کافی را دارد.
==بیان ریاضی==
بیان ریاضی قانون آووگادرو به قرار زیر است:
::<math>\frac{V}{n} = k</math>
که در آن:
:''V'' حجم گاز.
:''n'' [[مقدار ماده|مقدار ماده یمادهٔ]] گاز.
:''k'' یک [[ثابت فیزیکی|عدد ثابت]] می باشد.
مهم ترین حرفی که در قانون آووگادرو زده می شود این است که مقدار عدد ثابت برای تمامی گازها یکسان است و به آن [[ثابت عمومی گازها]] گفته می شود و این به این معنی است که:
::<math>\frac{p_1\cdot V_1}{T_1\cdot n_1}=\frac{p_2\cdot V_2}{T_2 \cdot n_2} = constant</math>
که:
:''p'' [[فشار]] گاز
:''T'' [[دما]] در معیار [[کلوین]] می باشد.
==قانون گاز کامل ==
اگر [[ثابت عمومی گازها]] را با ''R'' نمایش دهیم می توان رابطه را به صورت زیر بازنویسی کرد:
:<math>pV = nRT</math>
به این رابطه قانون گاز کامل یا قانون گاز ایده-آلایده‌آل می گویند.
==حجم مولی==
در [[شرایط استاندارد دما و فشار]] یا STP، فشار 101.325۱۰۱٫۳۲۵ [[پاسکال|کیلوپاسکال]] و دما 273.15۲۷۳٫۱۵ کلوین است. آنگاه حجم یک مول از هر گاز کامل برابر خواهد بود با:
::<math>V_{\rm m} = \frac{V}{n} = \frac{RT}{p} = \frac{(8.314 \mathrm{ J} \mathrm{ mol}^{-1} \mathrm{ K}^{-1})(273.15 \mathrm{ K})}{101.325 \mathrm{ kPa}} = 22.41 \mathrm{ dm}^3 \mathrm{ mol}^{-1}</math>
==منبع==
{{پانویس}}