تفاوت میان نسخه‌های «قانون آووگادرو»

::<math>V_{\rm m} = \frac{V}{n} = \frac{RT}{p} = \frac{(8.314 \mathrm{ J} \mathrm{ mol}^{-1} \mathrm{ K}^{-1})(273.15 \mathrm{ K})}{101.325 \mathrm{ kPa}} = 22.41 \mathrm{ dm}^3 \mathrm{ mol}^{-1}</math>
==منبع==
{{چپ‌چین}}
{{پانویس}}
{{پایان چپ‌چین}}
 
==جستارهای وابسته==
*[[قانون بویل]]