تفاوت میان نسخه‌های «قانون آووگادرو»

بدون خلاصه ویرایش
'''قانون آووگادرو''' (گاهی با نام '''فرض آووگادرو''' یا '''اصل آووگادرو''') یک [[قانون گاز|قانون میان گازها]] است که برای بزرگداشت [[آمدئو آواگادروو]] به نام او نام گذاری شده استشده‌است.,<ref>{{cite journal | first = Amadeo | last = Avogadro | authorlink = Amadeo Avogadro | title = Essai d'une maniere de determiner les masses relatives des molecules elementaires des corps, et les proportions selon lesquelles elles entrent dans ces combinaisons | journal = Journal de Physique | year = 1810 | volume = 73 | pages = 58–7۶}} [http://web.lemoyne.edu/~giunta/avogadro.html English translation].</ref> در سال ۱81۱، این دانشمند فرض کرد که دو نمونه از [[گاز ایدآل|گاز کامل]] که دارای [[فشار]]، [[دما]] و [[حجم]] یکسان اند، تعداد [[مولکول|مولکول هایمولکول‌های]] یکسان نیز دارند. از این قانون می توانمی‌توان نتیجه گرفت که تعداد مولکول هامولکول‌ها یا اتم هااتم‌ها در یک نمونه از گاز کامل به [[جرم مولی]] آن گاز وابسته نیست.
 
برای روشن تر شدن مطلب: دو نمونه که یکی دارای گاز [[نیتروژن]] است و دیگری [[هیدروژن]]، به شرطی که دما و فشار برابر داشته باشند، تعداد مولکول برابر نیز دارند البته گاز باید رفتار گاز کامل را داشته باشد. گازهایی که در دسترس اند هیچ یک کامل نیستند برای همین در این قانون کمی تقریب وجود دارد با این حال همچنان مفید است و اعتبار کافی را دارد.
:''V'' حجم گاز.
:''n'' [[مقدار ماده|مقدار مادهٔ]] گاز.
:''k'' یک [[ثابت فیزیکی|عدد ثابت]] می باشدمی‌باشد.
مهم ترین حرفی که در قانون آووگادرو زده می شودمی‌شود این است که مقدار عدد ثابت برای تمامی گازها یکسان است و به آن [[ثابت عمومی گازها]] گفته می شودمی‌شود و این به این معنی است که:
::<math>\frac{p_1\cdot V_1}{T_1\cdot n_1}=\frac{p_2\cdot V_2}{T_2 \cdot n_2} = constant</math>
که:
:''p'' [[فشار]] گاز
:''T'' [[دما]] در معیار [[کلوین]] می باشدمی‌باشد.
==قانون گاز کامل ==
اگر [[ثابت عمومی گازها]] را با ''R'' نمایش دهیم می توانمی‌توان رابطه را به صورت زیر بازنویسی کرد:
:<math>pV = nRT</math>
به این رابطه قانون گاز کامل یا قانون گاز ایده‌آل می گویندمی‌گویند.
==حجم مولی==
در [[شرایط استاندارد دما و فشار]] یا STP، فشار ۱۰۱٫۳۲۵ [[پاسکال|کیلوپاسکال]] و دما ۲۷۳٫۱۵ کلوین است. آنگاه حجم یک مول از هر گاز کامل برابر خواهد بود با: