باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{pp-semi-protected|small=yes}}
{| width="100%" cellpadding="5" cellspacing="10" style="background:#E9D0B6; border-style:solid; border-width:1px; border-color:#B05F3C;"
| width="55%" valign="top" style="padding: 0; margin:0;" |
 
<div style="float:right; width:100%">
{{browsebar}}
{{درگاه‌های اصلی}}
{{/سر جعبهbox-header|<big>درگاهThe تاريختاریخ درگاه</big>|درگاه:تاریخ/درآمدIntro|}}
{{درگاه:تاریخ/Intro}}
{{/درآمد}}
{{/ته جعبهbox-footer|}}
</div>
 
<div style="float:rightleft; width:5958%;"> <!-- This width add to the margin below to equal 100%-->
 
{{/سر جعبهbox-header|<big>مقاله''This برگزیده</big>month's featured article''|درگاه:تاریخ/مقالهFeatured article/{{CURRENTMONTHNAME}}, برگزیده{{CURRENTYEAR}}|}}
{{درگاه:تاریخ/Featured article/{{CURRENTMONTHNAME}}, {{CURRENTYEAR}}}}
{{/مقاله برگزیده}}
{{/box-footer|'''[[درگاه:تاریخ/Featured article/Suggest|Suggest]]''' • '''[[درگاه:تاریخ/Featured article|Archive]]'''}}
{{/ته جعبه|}}
 
{{Random درگاه component|header=Featured picture|subpage=Featured picture|max=1|seed=47}}
{{/سر جعبه|<big>نگاره برگزیده</big>|درگاه:تاریخ/نگاره برگزیده|}}
{{/نگاره برگزیده}}
{{/ته جعبه|}}
 
{{/box-header|''Did you know...''|درگاه:تاریخ/Did you know|}}
{{درگاه:تاریخ/Did you know}}
{{/box-footer|}}
</div>
 
<div style="float:leftright; width:4041%"> <!-- This margin should be right of the above -->
{{/سر جعبهbox-header|<big>گفتاورد</big>''تاریخ subدرگاهs''|درگاه:تاریخ/گفتاوردSubدرگاهs|}}
{{درگاه:تاریخ/Subدرگاهs}}
{{/گفتاورد}}
{{/ته جعبهbox-footer|}}
 
{{/سر جعبهbox-header|<big>ویکی‌پروژه‌های وابسته</big>''WikiProjects''|درگاه:تاریخ/ویکی‌پروژه‌هاWikiProjects|}}
{{درگاه:تاریخ/WikiProjects}}
{{/ویکی‌پروژه‌ها}}
{{/ته جعبهbox-footer|}}
 
{{/سر جعبهbox-header|<big>کارهای''Things باقیمانده</big>you can do''|درگاه:تاریخ/کارهایThings you can باقیماندهdo|}}
{{درگاه:تاریخ/Things you can do}}
{{/کارهای باقیمانده}}
{{/ته جعبهbox-footer|}}
</div>
 
{{/box-header|''Categories''|درگاه:تاریخ/Categories|}}
<div style="float:right; width:100%">
{{/سر جعبه|<big>آیا می‌دانید...</big>|درگاه:تاریخ/آیا می‌دانید|Categories}}
{{/box-footer|}}
{{/آیا می‌دانید}}
{{/ته جعبه|}}
</div>
 
<div style="float:right; width:100%">
{{/سر جعبه|<big>رده‌های وابسته</big>|درگاه:تاریخ/رده‌ها|}}
{{/رده‌ها}}
{{/ته جعبه|}}
</div>
 
<div style="float:rightleft; width:100%;"> <!-- This width add to the margin below to equal 100%-->
 
{{/سر جعبه|<big>تاریخ روی دیگر پروژه‌های ویکی‌مدیا</big>|درگاه:تاریخ/ویکی‌مدیا|}}
{{/box-header|''Associated Wikimedia''|درگاه:تاریخ/Wikimedia|}}
{{/ویکی‌مدیا}}
{{درگاه:تاریخ/Wikimedia}}
{{/ته جعبه|}}
{{/box-footer|}}
 
</div>
 
{{درگاهs}}
<center>{{purgepage}}</center>
 
[[رده:تاریخ درگاهs|تاریخ]]
[[رده:تاریخ| ]]
[[رده:Chronology|تاریخ]]
 
{{Link FA|ka}}
{{Link FA|tr}}
 
[[رده:درگاه‌ها]]