تفاوت میان نسخه‌های «رمز قالبی»

بدون خلاصه ویرایش
اگر يک بيت از متن اصلی تغيير کند، بواسطه S_BOXها چندين بيت از خروجی تغيير خواهد نمود. سپس اين تغييرات توسط P_BOXها در S_BOXهای بعدی منتشر خواهد شد. در يک سيستم رمز بلوکی خوب، P_BOXها بيت‎های مربوط به خروجی يک S_BOX را بطور کامل در S_BOXهای بعدی پراکنده می‎سازد. بدين ترتيب با تغيير يک بيت از متن اصلی، احتمال اين که يک بيت خاص از متن رمزشده تغيير کند، 0.5 است. به اين خاصيت، خاصيت بهمنی می‎گويند.
 
از رمزهای بلوکی معروف مبتنی بر شبکه شبکه جابجايی- جانشينی می¬توانمی‎توان رمزهای زير را نام برد:
AES، ABC، 3way، Akelarre ، Anubis، ARIA، BaseKing، BEAR and LION، CRYPTON
 
نحوة رمزگشايی نيز مانند نحوة رمزگذاری است با اين تفاوت که در رمزگشايی نحوه اعمال زيرکليد، برعکس حالت رمزگذاری است. در اين ساختار برای رمزگشايی نيز مانند حالت رمزگذاری ابتدا متن رمزشده به دو قسمت تقسيم می‎شود، سپس بر روی قسمت سمت راست ساختار با استفاده از تابع F، عمليات رمزگشايی صورت گرفته، خروجی تابع F (يـا بـه نحوی تغيير يافته آن) بـا قسمت سمت راست XOR می‎شود. سپس برای دور بعدی مکان دو قسمت سمت راست و چپ با يکديگر جابجا می‎شود:
 
R_i=L_(i+1) L_i= R_(i+1)⊕F(L_(i+1),K_i )
 
L_i= R_(i+1) ⊕ F(L_(i+1),K_i )
 
تفاوت اين ساختار بــا ساختار مبتنی بــر شبکه جابجايی- جانشينی اين است که، تابع F در اين ساختار لزوماً معکوس پذير نيست. همچنين اين ساختار برای رمزگذاری و يا رمزگشايی به دو قسمت تقسيم شده است، در حالی که در ساختار جابجايی- جانشينی برای رمزگذاری و يا رمزگشايی نيازی به تقسيم‎بندی متن اصلی نيست.
۶۳

ویرایش