باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* غارهای ارتفاعات زاگرس: آثار بسیاری از جمله تکه‌های استخوان و چاقوهای سنگی از دوره پارینه سنگی در این منطقه کشف شده‌است.
* [[تپه سیلک]]
* [[تپه گنج دره]]
* [[گنج‌دره هرسین]]
* [[علی‌کش دهلران]]
* [[تپه حاجی فیروز نقده]]