باز کردن منو اصلی

تغییرات

[[رده:اهالی آشتیان|قریب]]
[[رده:زادگان ۱۲۵۸|قریب]]
[[رده:استادان گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران|قریب]]
[[رده:متخصصان ادبیات فارسی|قریب]]
[[رده:درگذشتگان ۱۳۴۴|قریب]]{{ترتیب:قریب، عبدالعظیم}}