قوانین گاز: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
:''این مقاله تنها به بیان چگونگی پیشرفت قوانین [[گاز آرمانی|گازهای آرمانی (ایده‌آل)]] می‌پردازد. برای آگاهی بیشتر از قانون گازهای آرمانیآرمانی، مقاله‌های [[گاز ایده‌آل]]، [[قانون گاز ایده‌آل]] و [[گاز]] را نگاه کنید. ''
نخستین قوانینی که برای گازها بدست آمد، مربوط به پایان سدهسدهٔ ی 18۱۸ میلادی می شودمی‌شود. هنگامی که دانشمندان دریافتند که میان فشار، حجم و دمای یک نمونه ینمونهٔ گازی رابطه برقرار است و امکان این وجود دارد که یک رابطه که برای یک نمونه برقرار است، برای تمام گازها نیز می تواندمی‌تواند برقرار باشد. گازها در شرایط متفاوت، شبیه هم رفتار می کنندمی‌کنند. چون با تقریب خوبی می توانمی‌توان گفت که [[مولکول]] های‌های گازی مرتب در تلاش اند تا در دورترین فاصله یفاصلهٔ ممکن از یکدیگر قرار بگیرند. دانشمندان امروزه دریافته انددریافته‌اند که معادله یمعادلهٔ حالت یک گاز آرمانی یا ایده‌آل از [[نظریه جنبشی|نظریه ینظریهٔ جنبشی]] گرفته شده استشده‌است و نخستین قوانینی که برای گازها در گذشته بدست آمده بود، حالت خاصی از معادله هایمعادله‌های حاکم بر رفتار گاز آرمانی بود که در آن یک یا چند متغیر، ثابت در نظر گرفته شده استشده‌است.
 
== قانون بویل ==