قوانین گاز: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[قانون نفوذ مولکولی گراهام]] می‌گوید که نرخی که در آن مولکول‌های گاز [[پخش (فیزیک)|پخش]] می‌شود با ریشهٔ دوم چگالی آن رابطهٔ وارون دارد. اگر این قانون را با قانون آووگادرو در کنار هم ببینیم (چون در حجم یکسان، تعداد مولکول‌ها نیز یکسان است.) درمی‌یابیم که این مانند آن است که بگوییم نرخ پخش با ریشهٔ دوم وزن مولکولی رابطهٔ وارون دارد.
* [[قانون دالتون]] یا [[فشار نسبی]] می‌گوید که فشار مخلوط گازها برابر است با مجموع فشارهای نسبی هریک از آن‌ها:
<center>:<math> P_{total} = P_1 + P_2 + P_3 +... + P_n \,</math>,</center>
یا
<center>:<math> P_{{{Total}}} = P_{{{Gas}}} + P_{{{H}_2{O}}} \,</math></center>
که در آن ''P''<sub>Total</sub> فشار جو یا اتمسفر، ''P''<sub>Gas</sub> فشار مخلوط گاز موجود در جو و ''P''<sub>H<sub>۲</sub>O</sub> فشار آب موجود در آن دما است.