تفاوت میان نسخه‌های «توزیع احتمال»

بدون خلاصه ویرایش
جز
در نظریه احتمال و آمار '''تابع توزیع احتمال''' بیانگر احتمال هر یک از مقادیر متغیر تصادفی (در مورد متغیر گسسته) و یا احتمال قرار گرفتن متغیر در یک بازه مشخص (در مورد متغیر تصادفی پیوسته) میباشد.
توزیع تجمعی احتمال یک [[متغیر تصادفی]] تابعی است از دامنهٔ آن متغیر بر بازهٔ <math>[0,1]</math>.
به طوری که احتمال رخدادن پیشامدهای با مقدار عددی کمتر از آن را نمایش می‌دهد. و به صورت دقیق به شکل زیر تعریف می‌شود:
:<math> F_X(x) = \Pr\left[ X \le x \right] </math>
۳

ویرایش