تفاوت میان نسخه‌های «توزیع احتمال»

== خاصیت‌های تابع توزیع ==
# همواره داریم : <math> F_X(+\infty) = 1 </math> و <math> F_X(-\infty) = 0 </math>
# تابع توزیع تجمعی غیر نزولی ست، یعنی : <math> x_1 \le x_2 \Rightarrow F_X(x_1) \le F_X(x_2) </math>
# تابع توزیع همواره از راست پیوسته است: <math>\lim_{x\rightarrow a^{+}} f(x)=f(a)</math>
اگر تابع توزیع پیوسته باشد مشتق ان برابر تابع چگالی متغیر مورد بررسی است و اگر تابع توزیع گسسته باشد مشتق ان برابر تابع احتمال متغیر مورد بررسی است.<ref>{{یادکرد|کتاب=آمار و احتمال کاربردی|نویسنده=سعید رضاخواه|ناشر=انتشارات دانشگاه امیر کبیر|شابک=ISBN 964-463-091-2 (کتابخانه ملی : م۷۹-۲۰۶۷۴)}}</ref>
 
 
== منبع ==
۳

ویرایش