تفاوت میان نسخه‌های «اسکیمو»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۹ سال پیش
جز
بدون خلاصه ویرایش
برچسب: منبع حذف شده‌است.(AF)
جز
'''اسکیمو'''
 
اسكيمواسکیمو ها،مردميها،مردمی سخت كوشکوش هستند كهکه در سرزمينسرزمین هايهای قطبيقطبی(شماليشمالی) [[گرينلندگرینلند]]،[[آمريكايآمریکای شماليشمالی]] و شمال شرقيشرقی [[آسياآسیا]] زندگيزندگی ميكنندمیکنند.
==ويژگيویژگی ها==
آن ها چشمانيچشمانی كشيدهکشیده(باداميبادامی)،صورتي،صورتی پهن و اندامياندامی كوتاهکوتاه و پهن با دست و پاييپایی كوتاهترکوتاهتر ازمعمول دارند.چنينچنین اندامياندامی به آن ها كمكکمک ميكندمیکند تا در شرايطشرایط سرد و سخت آب و هواييهوایی [[قطب شمال]] گرم بمانند.
==زندگيزندگی گذشته يی اسكيمواسکیمو ها==
اسكيمواسکیمو ها در گذشته،فقط از لباس هاييهایی از پوست [[خز]] استفاده ميكردندمیکردند.بعضيبعضی از آن هادر تابستان درون چادرزندگيچادرزندگی ميكردندمیکردند. آن ها تيرتیر و كمانکمان و نيزهنیزه ميساختندمیساختند و [[خوكخوک آبيآبی]]،[[نهنگ]]،[[ماهيماهی]]،[[پرندگان درياييدریایی]] كوچكکوچک و گوزن قطبيقطبی شكارشکار ميكردندمیکردند. اسكيمواسکیمو ها رويروی [[قايققایق هايهای پاروييپارویی]] از جنس [[پوست]] ، و كرجيکرجی هاييهایی به نام [[كاياكکایاک]] سوار ميشدندمیشدند و از [[سگ هايهای قطبيقطبی]] برايبرای كشيدنکشیدن [[سورتمه]] استفاده ميكردندمیکردند.
==منابع==
دانشنامه يی جوان نشر پيامپیام آزاديآزادی
 
 
۱۶

ویرایش