کنعان (فیلم): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
== خلاصه داستان ==
 
مينامینا که زمانيزمانی دانشجويدانشجوی مرتضيمرتضی بوده، پس از ده سال زندگيزندگی مشترک با وي،وی، تصميمتصمیم ميمی گيردگیرد از او جدا شود و برايبرای ادامه تحصيلتحصیل به کانادا برود، اما مرتضيمرتضی که از ايناین تصکپميمتصمیم ناخرسند است، تمام تلاش خود را معطوف منصرف کردن او از تصميمشتصمیمش ميمی کند، تا اينکهاینکه روزيروزی متوجه ميمی شود مينامینا موضوع طلاقشان را با عزيزعزیز، مادر بيماربیمار مرتضيمرتضی، در ميانمیان گذاشته است. مرتضيمرتضی نيزنیز از شرايطشرایط پيشپیش آمده استفاده ميمی کند و ...
 
 
{{پاک‌کن}}
 
 
== منابع ==
۷۶

ویرایش