تفاوت میان نسخه‌های «بتاکاروتن»

برچسب «جعبه اطلاعات-نیاز» به مقاله با استفاده از ابزار برچسب‌گذار
(برچسب «نمودار-نیاز» به مقاله با استفاده از ابزار برچسب‌گذار)
(برچسب «جعبه اطلاعات-نیاز» به مقاله با استفاده از ابزار برچسب‌گذار)
{{جعبه اطلاعات-نیاز}}
{{نمودار-نیاز}}
بتا کاروتن (β-Carotene) ترکیبی آلی است که به عنوان ترکیپ ترپن دار طبقه بندی شده است.