باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{ادغامت|تورات}}
پیشنهاد ادغام با مقاله [[تورات]] به علت یکی بودن موضوع و تکمیل شدن.