تفاوت میان نسخه‌های «حزب نیروی سوم»

جز
حزب زحمتکشان نیروی سوم در تعریف این نیرو می‌گوید: «این نیرو از قدرت‌های بزرگ الهام نمی‌گیرد، آنهایی كه از هیات حاكمه متحد به كلّی مأیوسند و از رهبران حزب توده به عنوان عُمال اجنبی انتظاری ندارند، نیروی سوم‌اند زحمتكشانی كه آرزوی این را دارند كه مالك دسترنج خود گردند و این انتظار را به غلط یا صحیح از دكتر مصدق دارند نیروی سوم‌اند. روشنفكرانی كه خود را در خدمت طبقۀ سوم قرار داده‌اند و راه حل مشكلات خارجی و داخلی را مطابق فرضیه‌های سوسیالیستی، تنها راه چاره می‌دانند و با نیروی ملت ایران، رشد و تكامل سوسیالیسم را ضروری می‌دانند، نیروی سوم‌اند.<ref>مدير شانچي، محسن؛ احزاب سياسي ايران، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1375، ص 148 تا 160.</ref>
برنامه‌های حزب:
# ارائه كمونیسم مستقل و سوسیالیسم ایرانی؛
# واقع بینی در برخورد با ماركسیم؛ماركسیسم؛
# تأكید بر هویت ملی و منافع كشور در برابر كمونیسم بین الملل؛
# بی طرفی مثبت در سیاست‌های جهانی و مواجهه با اردوگاههای قدرت؛