تفاوت میان نسخه‌های «آنتروپی آماری»

جز
جز
 
== تعریف انتروپی آماری ==
بر مبنای تعریف آماری، فرض می‌شود که در واقع می‌توانیم با استفاده از فرمول ارائه شده توسط [[لودویک بولتزمن]] ([http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ludwig_Boltzmann&oldid=428890295 Ludwig Boltzmann]) در سال 1896، [[آنتروپی]] را محاسبه کنیم:
 
در یک سیستم ترمودینامیکی با پارامترهای ماکروسکوپیکی چون <math>(X_1, \cdots, X_n)</math> تعداد حالات میکروسکوپیکی که همگی منجر به حالت ماکروسکوپیک فوق می‌شود را با <math>\Omega</math> نشان می‌دهند. <math>\Omega</math> به <math>(X_1, \cdots, X_2)</math> بستگی دارد. آنتروپی این حالت ماکروسکوپی را با رابطه
۸۰

ویرایش