باز کردن منو اصلی

تغییرات

هر دو مستقلا قابل توسعه هستند.
{{ادغام|خطابه}}
'''علوم بلاغت'''، '''علوم بلاغی'''، یا '''بلاغت''' (Rhetoric) از جملهٔ فنون ادبی است، و شاخه‌های سه گانهٔ [[معانی]]، [[بیان]]، و [[بدیع]] را در بر می‌گیرد.