تفاوت میان نسخه‌های «فلزات واسطه داخلی»

بدون خلاصه ویرایش
==لانتانیدها==
در این عناصر زیرلایهٔ 4f در حال پرشدن می‌باشد و شامل عناصر از عدد اتمی ۵۸ تا ۷۱ می‌باشند. این عناصر براق و واکنش پذیری شیمیایی قابل توجهی دارند و نسبتا عناصری چگالند.
 
| [[لانتانیدها]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۵۷<br/>[[لانتانیوم|La]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۵۸<br/>[[سریوم|Ce]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۵۹<br/>[[پرازئودیمیم|Pr]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۰<br/>[[نئودیمیم|Nd]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۱<br/>[[پرومتیوم|Pm]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۲<br/>[[ساماریوم|Sm]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۳<br/>[[اروپیوم|Eu]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۴<br/>[[گادولینیوم|Gd]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۵<br/>[[تربیوم|Tb]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۶<br/>[[دیسپروزیوم|Dy]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۷<br/>[[هولمیوم|Ho]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۸<br/>[[اربیوم|Er]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۹<br/>[[تولیوم|Tm]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۷۰<br/>[[ایتربیوم|Yb]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۷۱<br/>[[لوتسیوم|Lu]]
|-
 
==اکتینیدها==
| style="width:۵٪; color:#00F" | '''d<sup>۱</sup>'''
|- -->
| [[لانتانیدها]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۵۷<br/>[[لانتانیوم|La]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۵۸<br/>[[سریوم|Ce]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۵۹<br/>[[پرازئودیمیم|Pr]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۰<br/>[[نئودیمیم|Nd]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۱<br/>[[پرومتیوم|Pm]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۲<br/>[[ساماریوم|Sm]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۳<br/>[[اروپیوم|Eu]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۴<br/>[[گادولینیوم|Gd]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۵<br/>[[تربیوم|Tb]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۶<br/>[[دیسپروزیوم|Dy]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۷<br/>[[هولمیوم|Ho]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۸<br/>[[اربیوم|Er]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۹<br/>[[تولیوم|Tm]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۷۰<br/>[[ایتربیوم|Yb]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۷۱<br/>[[لوتسیوم|Lu]]
|-
| [[آکتینیدها]]
۲۷۳

ویرایش