تفاوت میان نسخه‌های «فلزات واسطه داخلی»

| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۶۹<br/>[[تولیوم|Tm]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۷۰<br/>[[ایتربیوم|Yb]]
| style="width:5%; background-color:#ffbfff" | ۷۱<br/>[[لوتسیوم|Lu]]| [[آکتینیدها]]
|-
| [[آکتینیدها]]
| style="width:5%; background-color:#6FC" | ۸۹<br/>[[آکتینیم|Ac]]
| style="width:5%; background-color:#6FC" | ۹۰<br/>[[توریم|Th]]
۲۷۳

ویرایش