تفاوت میان نسخه‌های «فلزات واسطه داخلی»

==لانتانیدها==
در این عناصر زیرلایهٔ 4f در حال پرشدن می‌باشد و شامل عناصر از عدد اتمی ۵۸ تا ۷۱ می‌باشند. این عناصر براق و واکنش پذیری شیمیایی قابل توجهی دارند و نسبتا عناصری چگالند.
 
|+ '''بلوک اف'''
<!-- | style="width:8%; | '''دوره'''
| style="width:5%; color:#00F" | '''f<sup>۱</sup>'''
| style="width:5%; color:#00F" | '''f<sup>۲</sup>'''
| style="width:5%; color:#00F" | '''f<sup>۳</sup>'''
| style="width:5%; color:#00F" | '''f<sup>۴</sup>'''
| style="width:5%; color:#00F" | '''f<sup>۵</sup>'''
| style="width:5%; color:#00F" | '''f<sup>۶</sup>'''
| style="width:5%; color:#00F" | '''f<sup>۷</sup>'''
| style="width:5%; color:#00F" | '''f<sup>۸</sup>'''
| style="width:5%; color:#00F" | '''f<sup>۹</sup>'''
| style="width:5%; color:#00F" | '''f<sup>۱۰</sup>'''
| style="width:5%; color:#00F" | '''f<sup>۱۱</sup>'''
| style="width:5%; color:#00F" | '''f<sup>۱۲</sup>'''
| style="width:5%; color:#00F" | '''f<sup>۱۳</sup>'''
| style="width:5%; color:#00F" | '''f<sup>۱۴</sup>'''
| style="width:۵٪; color:#00F" | '''d<sup>۱</sup>'''
|- -->
 
 
==اکتینیدها==
۲۷۳

ویرایش