تفاوت میان نسخه‌های «تابع توزیع تجمعی»

بدون خلاصه ویرایش
از این تعریف می‌توان نتیجه گرفت که
<math> P(a< X \le b)=F_X(b)-F_X(a)</math>
تابع توزیع تجمعی را میتوانمی‌توان به صورت زیر بر اساس [[تابع چگالی احتمال]] نیز تعریف کرد
<math>F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)\,dt.</math>
۱۴٬۱۹۴

ویرایش